இது உங்கள் வெற்றியின் இடம்

Short Term Offer

The Price of 3 Books is Only Rs.1575-/-

All 3 Books are Offered at a 10% Discount.

resize1641841142040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tnpsc science book group 4 vao group 2 book 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TNPSC Group 4 VAO & Group 2 Book

General Science Book
tnpsc genral study boook 2022 gk book goup 4 vao exam 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TNPSC Group 4 VAO & Group 2 Book

General Study & GK Book

Our Featured Products

Most Loved Products

graphic05 free img 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Our Happy Clients!

இவர்களின் புத்தகங்கள் அனைத்தும் மிகவும் அருமையாக உள்ளது. TNPSC தேர்வுக்கு படிப்பவர்களுக்கு கட்டாயம் அவர்களின் புத்தகம் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கும். இவர்களின் புத்தகத்தை நான் வாங்கிய பிறகுதான் தேர்வில் வெற்றி பெறுவேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு கிடைத்துள்ளது.
4.5/5
tnpsc vao book 2022
Gopi Jaykanth
இவர்களின் பொது தமிழ் புத்தகத்தை நான் வாங்கி உள்ளேன். நான்கு மாதங்களில் இவர்களின் புத்தகத்தை நான் முழுமையாக முடித்து விட்டேன். பிறகு பள்ளி பாடப் புத்தகத்தை எடுத்து நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அவ்வளவு பெரியதாக ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியவில்லை. SS Publication-க்கு நன்றி.
5/5
tnpsc science tamil book 2022
Sanjana
I bought a science book from them because I am studying for the railway exam and their science book is very useful to me. Their science book is 100% equivalent to the Railways and TNPSC Exams. If I pass the exam the main reason for that is SS Publication. Many thanks to the SS Publication family and Friends.
5/5
tnpsc book in 2022
Hariharan
Shopping Cart